Cheshire v Warwickshire, ECB Showcase, Chester Boughton Hall CC 31 July 2022